கடற்கைரேயார மீனவர்களுக்கு சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை விழிப்புணர்வு

Published in: 
Dinamalar
Media Image: 
Date: 
Tue, 07/07/2009
Edition: 
Pondicherry
Topic: 
சுனாமி எச்சரிக்கை சம்பந்தமான விழிப்புனர்வு